Anasayfa

Dilsiz çocuğun Peygamberimizin yanında konuşması

Hz. Peygamber (asm) zamanında yaşamış ve Peygamberimizin (asm) duasıyla şifa bulmuş engelliler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
 
1. Bir kadın, bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına getirdi. O çocukta bir hastalık vardı; konuşmuyordu, aptaldı. Hz. Peygamber (a.s.m) bir miktar suyu ağzında çalkaladı ve onun bir kısmıyla da elini yıkadı, o suyu kadına verdi, "Çocuğa içirin" diye buyurdu. Çocuk o suyu içtikten sonra, hastalığından ve belâsından bir şey kalmadı. Hem dili çözüldü hem de öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki, çok akıllı olarak bilinen kimselerden daha akıllı oldu. (bk. İbni Mâce, Tıb: 40, no. 3532; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:654, 657)
 
2. Büyümüş, fakat dilsiz olup konuşamayan büyükçe bir çocuk Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına geldi. Peygamberimiz (a.s.m), Çocuğa: "Ben kimim?"diye sordu. Hiç konuşmayan dilsiz çocuk "Sen Allah'ın Resulüsün." deyip konuşmaya başlamıştır.(bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:319; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:105; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:158-159).
 
3. İmam-ı Beyhakî ve Nesâî nakl-i sahihle haber veriyorlar ki: Muhammed ibni Hâtib isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş, bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm meshedip tükürüğünü sürdü; dakikasında şifa buldu. (bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:657; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:121; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:415; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 1:295; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:62-63)
 
4. Hazret-i İbni Abbas anlatıyor: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma mecnun (deli) bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifrâ etti. İçinden, küçük hıyar kadar siyah bir şey çıktı; çocuk şifa bulup gitti. (bk. Dârîmî, Mukaddime: 4; Müsned, 1:254; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:657; Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:2;Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:188)
 
Daha bunlar gibi çok örnekler var. Şunu asla unutmamalıyız sağır ve dilsizler dünya hayatında bu engellerine sabrettikleri ölçüde ahirette mükafatını görecekler. Cennete giden herkes çok güzel bir şekilde duyabilecek ve konuşabilecek, hiçkimsenin engeli olmayacak. Allah hepimize cennet ehli olmamızı nasip eylesin. Âmin
 
Nur Engel Tanımaz